Thời gian và sự kiện các hoạt động Game

  * Tống hợp thời gian tham gia sự kiện:

 
+ Tống Kim: 12h45,14h45,16h45,18h45,20h45,22h45.
+ Liên Đấu: 18h,18h15,18h30,18h45.
+ Phong Kỳ Tín Sứ: 120 phút/1 ngày.
+ Loạn Chiến Anh Hùng: 20h20.
+ Vượt Ải: 10h50,12h50,14h50,16h50,..
+ Quả Huy Hoàng: 12h,12h10,12h20.
+ Boss Hoàng Kim: 12h, 14h, 18h,  21h.
+ Phong Lăng Độ: 9h50,11h50,13h50,15h50...
+ Lôi Đài: Hàng Ngày
+ Hoa Đăng: 11h15, 15h15, 20h15.