Cập nhật hệ thống xu khóa

   * Nhằm tạo thêm môi trường cạnh tranh và tăng hứng thú ở các hoạt động game, BQT cập nhật hệ thống xu (Khóa) có thể đổi tất cả các vật phẩm như trong bảo vật.

 

 

* Thu thập xu (Khóa) ở đâu?

+ Xu (Khóa) thu thập thông qua toàn bộ hoạt động: Tống Kim, Boss, Phong Lăng Độ, Vượt Ải, Sát Thủ....