Xử lý lỗi Máy Chủ Đã Đầy hoặc đang Bảo Trì

   Nguyên nhân là do các bạn đặt tên lâu quá nên kẹt nhân vật.

* Cách khắc phục: Tạo nhân vật mới, đặt tên mới là được.