Hướng Dẫn Event Lá Cờ Chiến Thắng

  * NPC Ghép Event: Lễ Quan cách thành thị, thôn trấn.

 * Nguyên Liệu ghép event:

      + Mảnh Lá Cờ: 1,2,3,4:  

      + Gặp Lễ quan để ghép các mảnh lá cờ thành 1 mảnh hoàn chỉnh: 

       + Sử dụng 1 mảnh lá cờ hoàn chỉnh và 8 vạn lượng để ghép: Túi Quà Vàng 

       + Sử dụng 1 mảnh lá cờ hoàn chỉnh và 1 tiền đồng để ghép: Túi Quà Đỏ 

 

* Túi quà vàng  sử dụng nhận được: 100.000 kinh nghiệm và các vật phẩm sau:

  + Tẩy Tủy Kinh.

 + Võ Lâm Mật Tịch.

 + Mảnh ghép Hiệp Cốt.

  + Mảnh Ghép Nhu Tình.

  + Lệnh Bài Xóa Tội.

  + Thiết La Hán

* Túi quà đỏ  sử dụng nhận được: 500.000 kinh nghiệm và các vật phẩm sau:

+ Thiết La Hán.

+ Tẩy Tủy Kinh.

+ Võ Lâm Mật Tịch.

+ Tiên Thảo Lộ.

+ Phúc Duyên.

+ Rương Ngựa 8x.

+ Phi Vân.

+ Mảnh Ghép Định Quốc.

+ Mảnh Ghép Nhu Tình.

+ Mảnh Ghép An Bang.

+ Chìa Khóa Thần Bí.

+ Trang Bị Nhu Tình.

+ Trang Bị Định Quốc.

+ Trang Bị An Bang.

+ Thủy Tinh.

+ Tinh Hồng Bảo Thạch.